VĂN HÓA - XÃ HỘI

Huyện Lập Thạch thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc

 

 

Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Lập Thạch, qua 15 năm triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng dân tộc; người dân yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện được các cấp, các ngành phối hợp chỉ đạo thực hiện đạt kết quả tốt, các chương trình, dự án được thực hiện đảm bảo công khai, đúng quy trình. Từ đó góp phần nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 

 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, có 970 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với 3.300 nhân khẩu gồm các dân tộc Cao Lan, Dao, Sán Dìu, Tày, Mường, Thái, Nùng sống xen kẽ ở hầu hết các xã trong huyện, trong đó nhiều nhất là dân tộc Sán Dìu (830 hộ với 2.800 khẩu), tập chung chủ yếu ở xã Quang Sơn, Hợp Lý, Bắc Bình và rải rác ở một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền nghiêm túc triển khai. Trên cơ sở các văn bản cấp trên, Huyện ủy chỉ đạo Văn phòng UBND huyện (cơ quan phụ trách lĩnh vực dân tộc) xây dựng kế hoạch, trong đó cụ thể hóa các nhiệm vụ cần thực hiện trong năm và phân công trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị liên quan, một số chương trình, dự án đã góp phần nâng cao đời sống của người dân vùng dân tộc; người dân yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Huyện cũng đã đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc, miền núi, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện; lồng ghép việc thực hiện các chính sách dân tộc vào qui hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH hàng năm, giai đoạn 2010-2015, qui hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện đến năm 2020; giao đất, giao rừng, xóa đói, giảm nghèo, chính sách phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chính sách an sinh xã hội. Kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư như giao thông, trường học, thủy lợi, trạm y tế, điện thắp sáng, trạm cấp nước…

Thực hiện Quyết định 32/2007/QĐ-TTg  về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, toàn huyện có 126/695hộ đồng bào dân tộc có nhu cầu vay vốn. Thông qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã giải ngân được cho 93 hộ với tổng số tiền là 465 triệu đồng (5 triệu đồng/hộ /năm). Công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là người dân tộc đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm. Thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg về hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo vùng khó khăn: Toàn huyện có 3 xã (xã Quang Sơn, xã Ngọc Mỹ, xã Thái Hoà) với 33 thôn được hưởng theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hàng năm UBND huyện Lập Thạch đã lập danh sách cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện được hưởng hỗ trợ. Thực hiện Chương trình 134 (hỗ trợ nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số không có nhà ở, hoặc nhà ở tạm bợ đã hư hỏng rột nát; hỗ trợ giải quyết nước sinh hoạt) Hỗ trợ nhà ở đối với đồng bào dân tộc thiểu số không có nhà ở: Theo đề án 710/ĐA-UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 07/3/2006 những năm qua huyện uỷ Lập Thạch đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 75 hộ nghèo với tổng kinh phí đầu tư là 950 triệu đồng.

Công tác nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Huyện công nhận 7 người được bầu chọn là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện theo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn trong đó cấp tỉnh 02 người, cấp huyện 05 người. Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc, miền núi được củng cố kiện toàn, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tăng dần hàng về số lượng và chất lượng, năm 2013 có57/7.332 đảng viên là người dân tộc thiểu số, đến nay có 89/8.185 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Ở 20/20 xã, thị trấn cán bộ phụ trách công tác dân tộc do cán bộ, công chức Thống kê, Văn phòng UBND, Lao động - TBXH, Văn hóa xã hội... kiêm nhiệm. Hàng năm cán bộ làm công tác dân tộc huyện và cơ sở đều được tham dự các lớp tập huấn do tỉnh, huyện mở. Do vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc phần đa là kiêm nhiệm nhưng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương.

Công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện ổn định, đạt hiệu quả trên các nội dung như quy định về khu dân cư xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được tăng cường, củng cố. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được duy trì tốt; an ninh chính trị, an ninh trong vùng dân tộc, nông thôn và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được duy trì thực hiện đúng quy định. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được coi trọng.

 

 

 

Trong thời gian tới, huyện Lập Thạch tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 về công tác dân tộc trong đó tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm công tác dân tộc của Đảng, thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý, điều hành các chính sách dân tộc; Phát huy hiệu quả các chương trình, dự án; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; Nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật và các chính sách dân tộc, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong việc triển khai, thực hiện chính sách dân tộc, các chương trình dự án; nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, người uy tín trong việc tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số; Quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thường xuyên củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung, quy hoạch gắn với xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc; xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số như già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ.

 

Chi Lan - Phó Trưởng Ban Dân vận

 

Ngày đăng: 02/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*