VĂN HÓA - XÃ HỘI

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính huyện Lập Thạch khóa 2018 - 2019

 

Sáng ngày 01/6/2018 tại hội trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Huyện ủy Lập Thạch khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị huyện Lập Thạch khóa 2018 - 2019 cho 70 học viên là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện.

 

 

Trong thời gian học, các học viên sẽ học 7 học phần với 1.056 tiết gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; tình hình nhiệm vụ của địa phương, của ngành. Nghiên cứu thực tế, viết bài thu hoạch và khóa luận tốt nghiệp.

 

 

 

 

Thông qua lớp học các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị - hành chính, trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn. Từ đó, củng cố, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện, vận dụng hiệu quả vào trong thực tiễn công tác và đời sống.

 

 

 

 

Thúy Ngân

Ngày đăng: 01/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*