THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Một số giải pháp phòng chống đạo lạ trong giai đoạn hiện nay

 

Việt Nam là một nước đa tín ngưỡng, tôn giáo với khoảng hơn 20 triệu tín đồ theo các tôn giáo khác nhau. Từ xưa đến nay, các tín ngưỡng, tôn giáo luôn chung sống hoà hợp, gắn bó với dân tộc. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, các dân tộc đã kề vai, đoàn kết bên nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cả 54 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã hình thành một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, đó là xây dựng cuộc sống đan xen, hoà bình, trong đó mỗi dân tộc đều có tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán và văn hoá khác nhau góp phần tạo nên bản sắc văn hoá Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta hiểu rõ nhu cầu tâm linh của nhân dân Việt Nam bởi lẽ, hầu hết nhân dân Việt Nam không những có tín ngưỡng truyền thống thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thành hoàng, những vị đã có công xây dựng quê hương, đất nước… mà không ít người là tín đồ các tôn giáo. Bản tính của người Việt Nam là khoan dung, cởi mở. Do vậy, dù là tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, từ đâu đến thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận miễn là nó không xâm phạm đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hoá dân tộc

Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo đã  thể hiện tư tưởng, quiểm an đnhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các thế lực thù địch đã không ngừng lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo nhằm kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tuyên truyền vận động một bộ phận nhân dân tham gia các đạo lạ, trái phép, chưa được pháp luật công nhận, điển hình là các hoạt động của Hội Thánh đức chúa trời đang diễn ra ở một số địa phương trong cả nước, tiềm ẩn những nhân tố phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Qua theo dõi, nghiên cứu việc đấu tranh với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, có thể thấy một số địa phương rất bị động trong đấu tranh với hoạt động của các đạo lạ, trái pháp luật, hầu như coi đó là việc của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, chưa có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, các ban, ngành, liên quan, nhất là ở cấp cơ sở; vai trò của các cơ quan tuyên truyền chưa được thể hiện rõ nét; việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội chưa kịp thời…Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận, đánh giá và sớm khắc phục để có thể đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Từ đó cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của chính quyền đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo công tác tôn giáo các cấp trên địa bàn; xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các địa bàn, lĩnh vực, đặc biệt chọn các cán bộ có kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực tôn giáo để phụ trách các địa bàn có các tôn giáo đang hoạt động; chú trọng việc xây dựng chương trình công tác của Ban chỉ đạo, duy trì tốt chế độ giao ban định kỳ và đột xuất, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Thứ hai, cần tăng cường sự phối kết hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chú trọng để nhân dân nắm chắc những tôn giáo được pháp luật công nhận, những đạo lạ, trái phép chưa được pháp luật công nhận; những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch trong lợi dụng vấn đề tôn giáo kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời phải làm cho nhân dân hiểu rõ được những tác hại của các đạo lạ, trái phép đang được các thế lực lén lút tuyên truyền, hoạt động; từ đó có thể nâng cao nhận thức và và cảnh giác đối với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và những lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc.

Thứ ba, phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là các tổ chức đảng, các đoàn thể nhân dân ở thôn, tổ dân phố, bản, làng. Đây là cấp gần dân nhất, cũng là địa bàn mà các thế lực hướng tới để tuyên truyền các đạo lạ, trái phép. Phải xác định đấu tranh với các đạo lạ, trái phép không chỉ là công việc riêng của các lực lượng bảo vệ pháp luật, mà là nhiệm vụ của của cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Do đó mỗi cán bộ, công chức cấp cơ sở, cả đội ngũ cán bộ chuyên trách và không chuyên trách, từ đồng chí bí thư chi bộ, đến các đảng viên, chi hội trưởng, đến các hội viên các đoàn thể phải thường xuyên sâu sát lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, phải nắm chắc từng thôn dân cư, từng hộ gia đình, điều kiện, hoàn cảnh sống, những vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn; đồng thời phát huy vai trò của các thiết chế tự quản ở thôn dân cư tổ liên gia tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, để kịp thời nắm bắt giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, không để kẻ thù lợi dụng, hỗ trợ các lực lượng pháp luật thực thi nhiệm vụ. Khi xuất hiện các đạo lạ, cần phát huy vai trò tuyên truyền vận động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người cao tuổi, người có uy tín trong cộng động dân cư để vận động nhân dân không tin theo các tà đạo trái pháp luật.

      Thứ tư, các lực lượng bảo vệ pháp luật tăng cường công tác nắm tình hình, nhất là các địa bàn tiềm ẩn nhân tố phức tạp về tôn giáo, sự xuất hiện của các đối tượng lạ, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến an ninh trật tự và tín ngưỡng, tôn giáo, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật, tạo sự tôn nghiêm và tính răn đe của pháp luật. Muốn vậy, các lực lượng pháp luật, trong đó có lực lượng công an phải duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình tự quản của cộng đồng dân cư trong đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

     Thứ năm, cùng với tăng cường các giải pháp nêu trên, cần phải thường xuyên quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào các tôn giáo, để nhân dân được thụ hưởng những chính sách ưu việt của Nhà nước ta, từ đó có sự đồng thuận, tin tưởng, đồng tình trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tự giác đấu tranh với các biểu hiện lôi kéo, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhân dân tin theo.

                                                            

   Dương Trần

Ngày đăng: 01/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*