GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

PHÒNG TƯ PHÁP

 - Số điện thoại CĐ: 0211.3.830.346

- Địa chỉ Email: Tuphaplapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1. Trưởng phòng: TRẦN VĂN KIÊN

          - Ủy viên BCH Huyện ủy - Trưởng phòng

          - Số điện thoại: 0211.3.830.346

          - Địa chỉ Email: .................@vinhphuc.gov.vn

* Lĩnh vực phụ trách:     

- Phụ trách chung

- Quản lý cơ sở vật chất và tài sản của cơ quan.

- Phụ trách thi đua khen thưởng, kỷ luật và quy chế dân chủ trong cơ quan.

2. Phó Trưởng phòng: TRẦN THỊ HỒNG CẢNH

- Số điện thoại: 0211.3.830.346

          - Địa chỉ Email: canhtth@vinhphuc.gov.vn

          * Lĩnh vực phụ trách:

- Kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. Đồng thời thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch.

- Đăng ký, quản lý hộ tịch:

+ Tham mưu cho UBND huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; cấp lại bản chính Giấy khai sinh; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu cho UBND huyện quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

- Kiểm soát thủ tục hành chính:

+ Tham mưu cho UBND huyện phê duyệt kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Hướng dẫn, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đối với các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.

3. Phó Trưởng phòng: TRẦN DUY KIÊN

- Số điện thoại: 0211.3.830.346

          - Địa chỉ Email: quydn@vinhphuc.gov.vn

* Lĩnh vực phụ trách:

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật: Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được UBND huyện phê duyệt; tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện tổ chức triển khai nhiệm vụ; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật; đồng thời thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng; thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Theo dõi thi hành pháp luật: Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã; tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với UBND huyện và Sở Tư pháp.

- Về kiểm tra văn bản: Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp xã ban hành; thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

4. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp huyện:

- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.

- Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

- Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

+ Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND  huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng;

+ Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

- Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

+ Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;

+ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã;

+ Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với UBND huyện và Sở Tư pháp.

- Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

+ Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp xã ban hành;

+ Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND  UBND cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi được UBND huyện phê duyệt;

+ Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở huyện;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.

- Về chứng thực:

+ Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức tư pháp - hộ tịch thuộc UBND cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

+ Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

+ Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã;

+ Giúp UBND huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc; xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi; cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

+ Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;

+ Đề nghị UBND huyện quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND cấp xã cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

- Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý: Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

- Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

 

 

 

Ngày đăng: 07/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục