GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Ngọc Mỹ

 

ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND XÃ NGỌC MỸ

- Số điện thoại: 0989.791.964

    - Địa chỉ Email: Ngocmy@vinhphuc.gov.vn

 

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Trần Việt Hùng

    - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

    - Số điện thoại: 0988944078

    - Địa chỉ Email: hung76ltvp@gmail.com

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng bộ xã

    2. Đồng chí: Nguyễn Thành Chung

    - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0986930611

    - email: nguyenthanhchung19772016@gmail.com

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Chính quyền

3. Đồng chí: Khổng Doãn Thọ

    - Chức vụ: Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND xã

    - Số điện thoại: 0986689214

    - Địa chỉ Email: thokd@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng - HĐND xã

 

 

4. Đồng chí: Trần Văn Cầm

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

    - Số điện thoại: 0985917594

    - Địa chỉ Email: Camtv@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân xã

 

5. Đồng chí: Tạ Minh Tuấn

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0976039666

    - Địa chỉ Email: TuanTM@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực kinh tế.

6. Đồng chí: Nguyễn Đức Thuận

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 096145946

    - Địa chỉ Email: ThuanNd2@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực VH-XH.


Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục