GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu xã Liễn Sơn

    - Số điện thoại: 02113831114

  - Địa chỉ Email: lienson@vinhphuc.gov.vn

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Lưu Thế Bằng

    - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

    - Số điện thoại: 0985797608

    - Địa chỉ Email: Danguylienson@gmail.com

    - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, công tác HĐND.

    2. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Ninh

    - Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

    - Số điện thoại: 0987463080

    - Địa chỉ Email: Không có

    - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng.

    3. Đồng chí: Trần Văn Thắng

    - Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND.

    - Số điện thoại: 0983981514

    - Địa chỉ Email: thanglienson81@gmail.com

    - Lĩnh vực phụ trách: Công Chính quyền.

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục