GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

XÃ TỬ DU

 

UBND xã Tử Du 

Số điện thoại: 02113890495

Địa chỉ Email: ubndtudu@gmail.com

         I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

        1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

        2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương. 

       3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II.Các đồng chí lãnh đạo

1. Đồng chí: Nguyễn Tiến Thiệp

-Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

-Số điện thoại: 0984.012.288

-Địa chỉ Email: .....................

-Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

2. Đồng chí: Đỗ Cao Đức

-Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

-Số điện thoại: 0984.369.415

-Địa chỉ Email: ...................

-Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, hoạt động UBND

3. Đồng chí: Hà Thành Tích

-Chức vụ: Phó bí thư –Chủ tịch HĐND xã

-Số điện thoại: 0979.080.633

-Địa chỉ Email: .............

-Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng – HĐND

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Sâm

-Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

-Số điện thoại: 0975.922.239

-Địa chỉ Email: nguyenvansamvp@gmail.com

-Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

5. Đồng chí: Trần Văn Lương

-Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

-Số điện thoại: 0973.394.539

-Địa chỉ Email: ....................

-Lĩnh vực phụ trách: Công tác UBND xã

6. Đồng chí: Nguyễn Thuận Thành

-Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

-Số điện thoại: 0979829356

-Địa chỉ Email: ....................

-Lĩnh vực phụ trách: Công tác UBND xã

 

 

 

Ngày đăng: 11/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục