GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

- Địa chỉ: Tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Lập Thạch, H. Lập Thạch.

- Số điện thoại: 02113.829.514.

1. Trưởng phòng: PHẠM VĂN HÒA

- Số điện thoại: 02113.630.855.

- Địa chỉ Email: hoapv2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Trưởng phòng phụ trách chung; Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực môi trường; giải quyết đơn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện và trước pháp luật đối với kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và hoạt động của phòng.

2. Phó Trưởng phòng: DƯƠNG MẠNH TIẾN

- Số điện thoại: 02113.630.855.

- Địa chỉ Email: ............................

- Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo toàn diện hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; Phụ trách lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Giúp Trưởng phòng điều hành công việc cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng

          3.1. Chức năng:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường và thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn huyện Lập Thạch.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng ; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Trình UBND cấp huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên và môi trường ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND cấp huyện ban hành.

- Lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã.

- Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

- Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; quản lý hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện theo phân cấp của UBND cấp huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở cấp xã; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai cấp huyện.

- Phối hợp với tổ chức làm công tác định giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc điều tra, khảo sát giá đất, thống kê giá các loại đất; xây dựng, cập nhật thông tin giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất trên địa bàn cấp huyện; thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

- Giúp UBND cấp huyện phối hợp với Phòng Tài chính- Kế hoạch và các cơ quan chuyên môn có liên quan về thực hiện bảng giá đất trên địa bàn cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND cấp huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

- Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND cấp xã quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND cấp huyện.

- Giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường cấp xã.

- Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật./.

 

 

 

Ngày đăng: 07/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục