GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu xã Thái Hòa

Ủy ban nhân dân xã Thái Hòa

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: Thaihoa@.gov.vn.

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Hoàng Văn Lũy

    - Chức vụ: Bí Thư Đảng Ủy xã

   - Số điện thoại: 0983 423 269

    - Địa chỉ Email:

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ Trách chung

    2. Đồng chí: Phạm Văn Hải

    - Chức vụ: Phó BTTT Đảng Ủy - Chủ tịch HĐND xã

   - Số điện thoại: 0979 409 399

    - Địa chỉ Email:

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ Trách chung

    3. Đồng chí: Nguyễn Anh Chiến

    - Chức vụ: phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

   - Số điện thoại: 0976 548 843.

    - Địa chỉ Email: chienNA

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ Trách chung

    4. Đồng chí: Hoàng Tiến Hưng

    - Chức vụ: Phó CT HĐND xã

    - Số điện thoại: 0982 831 707

    - Địa chỉ Email:

    - Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội Đồng

    5. Đồng chí: Hà Cương Quyết

    - Chức vụ: Phó CT UBND xã

   - Số điện thoại: 0976 926 685

    - Địa chỉ Email: QuyetHc

    - Lĩnh vực phụ trách: kinh tế - xã hội

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục