GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN

 

 - Số điện thoại CĐ: 0211 3 830 115

 

- Địa chỉ Email: lapthach@vinhphuc.gov.vn

1. Chánh Văn phòng: NGUYỄN TIẾN ANH

     - Số điện thoại: 0211 3 636 899.

           - Địa chỉ Email: anhnt3@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 2. Phó Chánh Văn phòng: HÀ THỊ KIM DUNG

          - Số điện thoại: 0211 3 830 427

           - Địa chỉ Email: dunghtk2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổng hợp

 

3. Phó Chánh Văn phòng: LƯU TRUNG KHÁNH

- Số điện thoại: 0211 3 636 899.

           - Địa chỉ Email: ................

          - Lĩnh vực phụ trách: Công tác tiếp dân, phụ trách "một cửa"

4. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND huyện:

4.1. Chức năng:

- Văn phòng UBND huyện có chức năng tham mưu tổng hợp giúp UBND huyện về hoạt động của UBND  huyện; tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND huyện.

- Văn phòng UBND huyện tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính nhà nước; giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, HĐND và UBND cấp xã, để thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác của Chủ tịch UBND cấp huyện; tham mưu giúp UBND cấp huyện về công tác thi đua, khen thưởng, ngoại vụ và dân tộc; đồng thời tham mưu giúp UBND huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của UBND cấp huyện. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình, kế hoạch và công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và HĐND, UBND cấp xã.

- Quản lý thống nhất các văn bản của UBND huyện theo đúng quy định trong việc tiếp nhận, soạn thảo, sao in, đóng dấu, chuyển giao kịp thời và bảo mật.

- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND huyện; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện và của cấp trên; giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực cấp uỷ cùng cấp, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể huyện.

- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của UBND huyện.

- Trình UBND huyện các chương trình, kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng UBND huyện.

 - Tiếp nhận, tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng UBND huyện.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND huyện.

 

 

 

 


 

 


 

 

Ngày đăng: 25/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục