Hệ thống chính trị

 
HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

UBND huyện Lập Thạch

 
Trụ sở Ủy ban nhân dân huyệnLập Thạch
  Địa chỉ :Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch
Điện thoại: 0211.3830115; Email:
lapthach@vinhphuc.gov.vn
 

 

I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN

 

 

 

 

Chủ tịch: Nguyễn Thế Hùng

 Điện thoại: 0211.3830108

 Email: hungnt@vinhphuc.gov.vn

 

   

 

 

 

 

 

 

 Phó Chủ tịch:

Nguyễn Anh Tuấn

 Email:tuanna@vinhphuc.gov.vn

 

 

 

 


 


                                                                                                                        

         I. DANH SÁCH UỶ VIÊN UBND HUYỆN LẬP THẠCH

 

1

Chu Mạnh Hùng

TVHU - Chỉ  huy  trưởng  BCHQS

2

Phan Anh Huấn

TVHU - Trưởng Công an

3

Đào Quang Ngạn

   HUV, Trưởng phòng Nội vụ

4

Trần Tuấn Anh

HUV, Trưởng phòng TC- KH

5

Trần Việt Hùng

HUV - Chánh Văn phòng UBND

6

Đỗ Đức Quang

HUV, Trưởng phòng GD&ĐT

7

Nguyễn Văn Thái

HUV, Trưởng phòng NN & PTNT

8

Trần Văn Kiên

HUV, Trưởng phòng LĐTB&XH

9

Vũ Cao Khải

HUV, Trưởng phòng Công thương

10

Đỗ Tiến Yên

HUV - Chánh Thanh tra

11

Phạm Chí Thức

Trưởng phòng Tư pháp

12

Đỗ Thị Mai Hạnh

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin


 

III. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

(Xem thêm tại Trang chủ mục các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện).

 

 

Ngày đăng: 16/08/2018