Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu xã Triệu Đề

1. Đảng ủy xã Triệu Đề:

 

1.1. Bí thư Đảng ủy: TRẦN HÙNG VƯỢNG     

- Số điện thoại: 0915 064 074

- Địa chỉ Email: vuongth@vinhphuc.gon.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: ĐINH CÔNG SẢN

- Số điện thoại: 0984.482.733

- Địa chỉ Email: sandc@vinhphuc.gon.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể.

 

 

2. Hội đồng nhân dân xã Triệu Đề

 

2.1. Chủ tịch: TRẦN HÙNG VƯỢNG       

- Số điện thoại: 0915. 064 074 .

- Địa chỉ Email: vuongth@vinhphuc.gon.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

 

2.2.Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN CHIẾN

   - Số điện thoại: 0948.027.730

   - Địa chỉ Email: chiennv@vinhphuc.gon.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách Hội đồng nhân dân

 

 

3. UBND xã Triệu Đề

- Số điện thoại: 0986. 918. 674

- Địa chỉ Email: trieude@vinhphuc.gov.vn

 

 

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN QUỐC BẢO

- Số điện thoại: 0986.918.630

   - Địa chỉ Email: baonv@vinhphuc.gon.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung về lĩnh vực nhà nước

 

 

3.2. Phó chủ tịch: PHẠM HUY HOẠT

    - Số điện thoại: 0984.484.359

     - Địa chỉ Email: hoatph@vinhphuc.gon.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế - Văn hoá – Xã hội


Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục