GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Liên Hòa

- Số điện thoại: ......................................

- Địa chỉ Email: lienhoa@vinhphuc.gov.vn

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo

1. Đồng chí:  Hoàng Tiến Mạnh

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã.

  - Số điện thoại: 0986.895.365

   - Địa chỉ Email:..........................................

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác xây dựng Đảng của địa phương; Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy.

2. Đồng chí: Đỗ Duy Hùng

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

 - Số điện thoại: 0973.570.400

- Địa chỉ Email: HungDD3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng, HĐND xã, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Dân vận Đảng ủy.

   3. Đồng chí: Hà Văn Quý

   - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0979.833.559

    - Địa chỉ Email: QuyHV2@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền.

      4 Đồng chí: Nguyễn Kim Bình

     - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã        

     - Số điện thoại: 0983.463.334

      - Địa chỉ Email: BinhNK@vinhphuc.gov.vn

       - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Hội đồng nhân dân.

        5. Đồng chí: Nguyễn Văn Tuyên

        - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

         - Số điện thoại: 0972.261.733

       - Địa chỉ Email: TuyenNV5@vinhphuc.gov.vn

       - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách kinh tế - văn hóa - xã hội.

Ngày đăng: 02/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục