GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Vân Trục

- Số điện thoại: 0211.3.502.112

- Địa chỉ Email: Vantruc@vinhphuc.gov.vn

 I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

 1. Đồng chí: Nguyễn Kim Hải

    - Chức vụ: Bí thư – Chủ tịch HĐND xã

    - Số điện thoại: 0386.806.815

    - Địa chỉ Email: Haink@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, lãnh chỉ đạo công tác Đảng, chính quyền.

2. Đồng chí: Ngô Minh Hoàn

    - Chức vụ: Phó Bí thư thường trực

- Số điện thoại: 0975.641.967

    - Địa chỉ Email: HoanNM1@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Đảng.

3. Đồng chí: Phan Trọng Phúc

    - Chức vụ: Phó CT HĐND xã

- Số điện thoại: 0984.157.037

    - Địa chỉ Email: PhucPT@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác HĐND

    4. Đồng chí: Vũ Đình Thọ

    - Chức vụ: Phó Bí thư – Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0982.278.216

    - Địa chỉ Email: Thovd@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác chính quyền, Quản lý nhà nước, kinh tế…

    5. Đồng chí: Vũ Hồng Quân

    - Chức vụ: UVBTV – Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại:0987.204.732

    - Địa chỉ Email:Quanvh@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa – xã hội

 

 

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục