GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

XÃ QUANG SƠN


 

 

 

- Số điện thoại: 02113.894.210

- Địa chỉ Email: quangson@vinhphuc.gov.vn

 

I.  Chức năng, nhiệm vụ:

 Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, thuộc hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu ra là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, chịu trách  nhiệm trước nhân dân địa phương, HĐND cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên phạm vi lãnh thổ. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.

Ủy ban nhân dân cấp xã đại diện cho chính quyền nhà nước quan hệ trực tiếp với nhân dân địa phương, có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân, tổ chức thực hiện nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước. Ủy ban nhân dân thực hiện quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương, cụ thể trên các lĩnh vực: Kinh tế, ngân sách; Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, tiểu thủ công nghiệp; thương mại, dịch vụ; văn hóa giáo dục, thể dục, thể thao; xây dựng, giao thông vận tải; y tế, xã hội; an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; thi hành pháp luật; xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính.

 

II. Các đồng chí lãnh đạo

 

1. Đồng chí: Phan Giang Nam

- Chức vụ: Bí thư Đảng bộ

- Số điện thoại: 0971.369.186

- Địa chỉ Email: namgp@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức Đảng, lãnh đạo đoạt động của Đảng bộ xã                                                 

 

2. Đồng chí: Diệp Minh Phú

- Chức vụ: Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0985.828.513

- Địa chỉ Email: phudm@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Đảng ủy, phụ trách công tác UBKT Đảng

 

3. Đồng chí: Hoàng Ngọc Sơn

- Chức vụ: Phó Bí thư – Chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại: 0987.950.918

- Địa chỉ Email: sonhn2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành  toàn bộ hoạt động của Ủy ban nhân dân xã Quang Sơn

 

4. Đồng chí: Trần Thị Loan

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã

- Số điện thoại: 0972.242.163

- Địa chỉ Email: loantt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực HĐND xã chuyên trách.

 

5. Đồng chí: Vũ Văn Các

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: 0969.730.232

- Địa chỉ Email: cacvv2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 122 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

 

6. Đồng chí: Bùi Xuân Hưởng

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại: ................

- Địa chỉ Email: .............@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hóa – xã hội theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 122 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

 

 

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục