GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

 

- Số điện thoại: 0211 3830.361

- Địa chỉ mail: Bantochuchult@gmail.com

  

 1.Trưởng ban: NGUYỄN NGỌC ANH

          - Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban tổ chức

          - Số điện thoại: 0982.779.889

          - Địa chỉ Email: Bantochucult@gmail.com

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và công tác cán bộ

 

2. Phó trưởng ban: TRẦN VĂN DƯƠNG

            - Huyện ủy viên, Phó trưởng ban thường trực

            - Số điện thoại: 0988090214

            - Địa chỉ email: ............................@gmail.com

            - Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức, cán bộ.

 

3. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tổ chức:

3.1. Chức năng:

- Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của huyện ủy, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện ủy về công tác xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện ủy.

3.2. Nhiệm vụ

3.2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

          - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị của huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thầm quyền quyết định của ban thường vụ huyện ủy.

          - Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp  quản lý.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

         3.2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          - Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thị hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc huyện ủy; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

          - Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện ủy.

          - Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, viên chức thuộc khối đảng, đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xóa tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

        3.2.3. Thẩm định, thẩm tra:

          - Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc huyện ủy trước khi trình ban thường vụ, huyện ủy.

          - Thẩm định trình thường trực, ban thường vụ huyện ủy về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

          - Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

          - Thẩm định hồ sơ xóa tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng.

          - Tham gia thẩm định đề ấn, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

        3.2.4. Phối hợp:

          - Các ban đảng, cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hóa các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

          - Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

         3.2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện ủy giao:

          - Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của huyện ủy và ban thường vụ huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệc chăm sóc sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

          - Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban thường vụ, Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

          - Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

          - Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

          - Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện ủy.

           - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, thường trực Huyện ủy giao.

Ngày đăng: 01/08/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục