HOẠT ĐỘNG ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

Đảng bộ xã Liễn Sơn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát


Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong đảng, trong năm qua, cùng với việc tập trung đẩy mạnh các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát luôn được cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ xã Liễn Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, coi đây là chức năng lãnh đạo nhằm đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng tích cực thúc đẩy sự phát triển KTXH của địa phương.

 

  

Đồng chí Hoàng Văn Hùng, HUV, Bí thư Đảng ủy xã Liễn Sơn trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

 

Thực hiện Điều lệ Đảng và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, Đảng ủy xã Liễn Sơn luôn duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên thông qua các kỳ họp của cấp ủy; công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cấp ủy cũng như chi bộ; thông quan việc nghe và nghiên cứu các báo cáo của tổ chức đảng cấp dưới… và đặc biệt là duy trì việc phân công các đồng chí Đảng ủy viên và Ủy viên Ủy ban kiểm tra phụ trách các ngành, lĩnh vực và chi bộ trực thuộc Đảng ủy để thường xuyên theo dõi, năm bắt tình hình, kịp thời báo cáo và có biên pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để điểm nóng phát sinh; định kỳ vào ngày 01 hàng tháng các đồng chí cấp ủy viên về dự sinh hoạt và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo nghiêm túc theo đúng Hướng dẫn số 13-HD/TU, ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc hướng dẫn một số vấn đề về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”…

Bên cạnh việc duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, công tác kiểm tra định kỳ và giám sát chuyên đề cũng được Đảng ủy rất coi trọng. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề đảm bảo trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình; việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường; các khoản đóng góp của nhân dân; phong trào xây dựng nông thôn mới… Năm 2019, Đảng uỷ xã Liễn Sơn đã tiến hành giám sát chuyên đối với 12 chi bộ và 28 đảng viên, kiểm tra đối với 05 chi bộ và 15 đảng viên. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy giám sát chuyên đề đối với 07 chi bộ và 32 đảng viên; kiểm tra đảng phí đối với 06 chi bộ; chỉ đạo xem xét thi hành kỷ luật đối với 03 đảng viên; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức và 2 đảng viên… Qua kiểm tra, giám sát, cùng với việc chỉ ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và kịp thời xử lý theo quy định các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã lồng ghép việc tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát; tạo sự chuyến biến tích cực từ nhận thức đến hành động đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy rất coi trọng việc phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra nhân dân, giám sát của Hội đồng nhân dân, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giữ gìn kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

              Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Liễn Sơn vẫn còn một số tồn tại, khó khăn cần khắc phục như: Một số cấp ủy chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò về công tác kiểm tra, giám sát, nên chưa thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điêu lệ Đảng; Cán bộ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đều kiêm nhiệm; trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, chất lượng tham mưu hiệu quả còn thấp…

             Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019. Trong thời gian tới, Cấp ủy, UBKT Đảng ủy xã Liễn Sơn đã xác định cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Đảng, các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp; Quan tâm chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025;  Kịp thời chỉ đạo cấp ủy, UBKT và tổ chức đảng cấp dưới xây dựng và tổ chức, triển khai thực hiện phương hướng, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 đảm bảo sát thực, hiệu quả, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng ở địa phương, tập trung vào những vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâmchỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy, UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2020- 2025; Tăng cường giám sát, chủ động nắm chắc tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm. Tăng cường nắm tình hình dư luận, thông tin liên quan đến đảng viên, nhất là đảng viên dự kiến nhân sự bầu vào cấp ủy, nhân sự dự kiến là đại biểu đi dự đại hội cấp trên; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm, kịp thời đối với các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Chú trọng công tác lựa chọn, xây dựng cán bộ UBKT Đảng ủy có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn giúp cho công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở địa phương.

 

 

Hoàng Văn Hùng - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Liễn Sơn

 


 

 

Ngày đăng: 14/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục