THỜI SỰ TỔNG HỢP

Huyện Lập Thạch nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ dân vận sau sắp xếp Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công, những năm qua, Đảng bộ huyện Lập Thạch đã đổi mới và tăng cường công tác dân vận đặc biệt là việc hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, phát huy vai trò công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, trong đó việc thành lập và đi vào hoạt động của các tổ dân vận cơ sở có vai trò rất quan trọng giúp cấp ủy địa phương hoàn thành tốt công tác dân vận.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Lập Thạch đã xây dựng, ban hành kế hoạch về việc triển khai, thực hiện Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy, thành lập BCĐ và phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ của huyện thực hiện Đề án; Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho Huyện ủy văn bản bố trí Trưởng khối dân vận và phụ trách công tác dân vận chính quyền xã, thị trấn, đồng thời tổ chức quán triệt tuyên truyền các nội dung của Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy đến 20/20 khối dân vận xã, thị trấn và thành viên các tổ dân vận ở thôn, tổ dân phố trong toàn huyện. Đồng thời chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền các nội dung của Đề án 01 của BTV Tỉnh ủy đến toàn thể đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Thông qua khối dân vận xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Ban Dân vận Huyện ủy nắm bắt những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án ở cơ sở và những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người trong diện sát nhập, tinh giản để kịp thời báo cáo BTV, Thường trực Huyện ủy có những giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, đến nay trên địa bàn huyện đối với cấp huyện đã tinh giản 04 lãnh đạo cấp phòng, 61 cán bộ, công chức, viên chức. trong đó khối Đảng, đoàn thể huyện giảm 3, khối chính quyền giảm 58, tinh giản 20 lao động hợp đồng cấp huyện. Đối với cấp xã tinh giản được 96 cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ chính sách cho CB, CC, VC theo Nghị định 108 của Chính phủ và Nghị quyết 31 của HĐND tỉnh cho 38 người; thực hiện Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về cán bộ không chuyên trách, đến nay toàn huyện đã tinh giản được 1.834/1.828 số người phải tinh giản đạt 100,32%, trong đó cấp xã giảm 327/327 người, ở thôn 1.507/1.501 người (vượt 6 người).

 

Đối với khối dân vận các xã, thị trấn thực hiện Hướng dẫn số 80-HD/BDVTW ngày 28/2/2012 của Ban Dân vận Trung ương về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận thôn, bản, khóm, ấp, tổ dân phố. Huyện ủy Lập Thạch đã có văn bản hướng dẫn thực hiện, xây dựng  kế hoạch thành lập Tổ dân vận, các Tổ dân vận xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lập Thạch đã được cấp uỷ Đảng ra quyết định thành lập với 216 tổ dân vận, 1.174 thành viên; số tổ do Bí thư chi bộ làm tổ trưởng là 215.  Thành viên gồm bí thư chi bộ làm tổ trưởng; trưởng thôn và trưởng ban công tác mặt trận làm tổ phó. Các thành viên gồm: Chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh, chi hội trưởng chi hội nông dân, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng chi hội người cao tuổi, phó thôn, thôn đội trưởng, công an viên, người có uy tín….

 

Sau khi thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2021, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ dân vận ở cơ sở trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng Đề án 01-ĐA/TU và Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND tỉnh. Hiện nay 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức kiện toàn lại trưởng khối dân vận, phân công đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy làm trưởng khối, với tổng số 210 thành viên; Thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 43 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập và đổi tên các thôn, tổ dân phố , sau khi thực hiện sát nhập Ban Dân vận đã chỉ đạo Khối dân vận cơ sở kiện toàn các tổ dân vận, hiện trên địa bàn huyện có 189 tổ dân vận (giảm 27 tổ dân vận) với 900 thành viên.

Phát huy những kết quả đạt được về công tác dân vận, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở trên địa bàn huyện, hoạt động của các tổ dân vận luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ, chủ động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua; làm nòng cốt nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo;  tích cực tham mưu cho cấp ủy chi bộ tăng cường công tác dân vận, thu hút, tập hợp rộng rãi các lực lượng tham gia công tác vận động quần chúng nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy để có biện pháp giải quyết phù hợp. Các tổ phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; đẩy mạnh thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hiện nay, toàn huyện có 171 mô hình trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nổi bật là các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều mô hình được xây dựng và thực hiện tại các địa phương đã mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư như mô hình “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, “Hũ gạo tiết kiệm” của các chi hội phụ nữ; Mô hình “Thôn vận tải thủy với bình yên sông nước” của thôn Phú Hậu (xã Sơn Đông); Mô hình “Dòng họ khuyến học khuyến tài” của dòng họ Trần (xã Sơn Đông); Mô hình “tự quản về vệ sinh môi trường ở các thôn dân cư” ở xã Liễn Sơn; Mô hình “Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” của thôn Mới (Xã Tiên Lữ)…

 

 

 Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với khối dân vận Đảng ủy xã Quang Sơn về công tác dân vận cơ sở
 

Các tổ dân vận phối hợp với Ban công tác Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác dân vận, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. 100%  xã, thị trấn của huyện đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng với tổng số 356 thành viên, phát huy vai trò hoạt động của tổ liên gia tự quản, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, đội ngũ hòa giải viên cơ sở đã hòa giải thành 91/111 vụ đạt 82%.

Bên cạnh đó các tổ dân vận đã động viên nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần tạo đồng thuận cao trong nhân dân, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương,  năm 2019 tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện đạt 13,01% , giá trị bình quân đầu người đạt 67,65 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, có 63/66 trường đạt chuẩn quốc gia, 18/18 xã đạt chuẩn về y tế, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,05%, có 87% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 85,7% thôn, tổ dân phố văn hóa, tình hình an ninh chính trị ổn định, đến nay huyện có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

 Để  nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ dân vận trên địa bàn huyện, thời gian tới huyện làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp  ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của công tác dân vận nói chung, hoạt động của tổ dân vận nói riêng trong tình hình mới. Các tổ dân vận xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp, nội dung, chương trình hoạt động; phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên; đa dạng hình thức hoạt động, linh hoạt trong phối hợp và thực hiện công tác dân vận; gần gũi, sâu sát quần chúng, luôn lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của nhân dân để tham mưu, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền./.

Chi Lan

 

 

Ngày đăng: 09/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục