THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Huyện Lập Thạch tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp

 

 

Xác định Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020, chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được huyện Lập Thạch triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng bộ huyện hiện có 61 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc với trên 8500 đảng viên. Ðể tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo về thời gian và đạt kết quả tốt nhất, Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 148-KH/TU ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy đồng thời ban hành Kế hoạch số 100-KH/HU, ngày 20/8/2019 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Theo kế hoạch, hoàn thành chỉ đạo đại hội chi bộ và đại hội đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở trước ngày 15/1/2020; hoàn thành Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong quý I năm 2020; Đại hội điểm cấp cơ sở diễn ra trước ngày 23/2/2020. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch diễn ra trong tháng 5/2020.

Đến thời điểm hiện tại, Huyện ủy Lập Thạch đã triển khai xong các bước đầu tiên về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp như: triển khai các văn bản hướng dẫn đại hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên các chi bộ, Đảng bộ cơ sở; chỉ đạo Đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch báo cáo chính trị dự thảo, rà soát nhân sự theo hướng dẫn của Tỉnh ủy; chỉ đạo các xã, thị trấn chọn chi bộ tổ chức đại hội điểm. Ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban văn kiện đại hội, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban tuyên truyền, tổ chức và phục vụ; các tổ giúp việc, tổ biên tập giúp các tiểu ban Đại hội; xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ xã Đình Chu được lựa chọn làm Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Đảng bộ huyện Lập Thạch. Lập Thạch cũng là địa phương được Tỉnh ủy chọn là đơn vị thực hiện điểm, rút kinh nghiệm Đại hội Đảng bộ cấp huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội. Theo đó, Văn kiện Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học, chất lượng, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định theo hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các  nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ qua. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bảo đảm tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới. Hiện nay, Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Tiểu ban Văn kiện Đại hội xây dựng xong dự thảo lần 1 và đang trong quá trình hoàn chỉnh để tổ chức xin ý kiến các chi, đảng bộ trực thuộc; lấy ý kiến đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, chuyên gia, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

Công tác nhân sự được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng về nhân sự, đặc biệt là nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 09, trong đó quán triệt chặt chẽ yêu cầu chất lượng, số lượng và cơ cấu nhân sự hợp lý; tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác cũng như uy tín với tổ chức và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự và bầu cử thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp cũng như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chú trọng và phát hiện nhân tố mới, là người có đức, có tài, uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Liên quan đến công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ nhằm chuẩn bị một bước nhân sự bảo đảm chất lượng, yêu cầu tại Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về thực hiện công tác rà soát nguồn quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; đặc biệt tăng cường cán bộ cho những ngành còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội. Qua rà roát, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hiện có 39 đồng chí, số không đủ tuổi tái cử 5 đồng chí, số đủ tuổi tái cử 34 đồng chí; đối với cấp ủy xã, thị trấn hiện tại có 265 đồng chí, trong đó số còn đủ tuổi tái cử 239/265, số nữ đủ tuổi tái cử 35/239.

Ngoài công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, thời gian này Đảng bộ huyện Lập Thạch đã và đang tập trung chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự Đại hội; chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính xây dựng kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp cùng với các xã, thị trấn nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện và giải quyết ngay những vấn đề mâu thuẫn, khiếu nại tố cáo từ cơ sở; không để xảy ra các trường hợp lợi dụng để tuyên truyền quan điểm cá nhân, tán phát tài liệu có nội dung xấu.

Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực ngay từ những bước đầu, Đại hội Đảng bộ các cấp huyện Lập Thạch, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, từng bước góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng huyện Lập Thạch ngày càng phát triển vững mạnh. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Ngân

Ngày đăng: 02/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*