AN NINH QUỐC PHÒNG

Lập Thạch xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh

 

Trong những năm qua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, huyện trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới", các cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở và LLVT của huyện Lập Thạch đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, bằng nhiều biện pháp phong phú, sáng tạo và đã phát huy hiệu quả tiềm lực của địa phương, của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Lập Thạch xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh 

 

Để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung cơ bản theo tinh thần các Nghị quyết, Chương trình hành động tới cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện uỷ về xây dựng khu vực phòng thủ huyện và đề ra các giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, góp phần thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó đã tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng và quần chúng nhân dân, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy được vai trò của nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.  Song song với đó, huyện còn chỉ đạo các cấp các ngành tập trung vào việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ; Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ chức trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng khu vực phòng thủ; kịp thời khắc phục tư tưởng mơ hồ, mất cảnh giác, xem nhẹ nhiệm vụ xây dựng KVPT. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trai, thù địch, bảo vệ bí mật Nhà nước liên quan đến quốc phòng, an ninh theo quy định. Củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; diễn tập khu vực phòng thủ các cấp và huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng; thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh trong khu vực phòng thủ tại địa phương. Kết hợp chặt chẽ việc quán triệt học tập nghị quyết với tổ chức tuyên truyền thông qua các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, tổ chức cho cán bộ chủ chốt đi học và mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền nhiệm vụ QSQP trên hệ thống truyền thanh huyện, xã; phối hợp xây dựng các chuyên mục Quốc phòng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, quân khu, kịp thời phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang huyện. Các gương điển hình, tiêu biểu của lực lượng dân quân, tự vệ trong tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Góp phần làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

 

Lực lượng quân sự địa phương ngày càng tinh nhuệ 

 

Từ những kết quả đó, UBND huyện xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch và thuyết minh xây dựng KVPT huyện giai đoạn 2012 - 2015 định hướng 2020. Năm 2016 xây dựng 2 kế hoạch, Kế hoạch xây dựng KVPT huyện giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch phòng thủ dân sự huyện giai đoạn 2016 - 2020; các nội dung thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện Lập Thạch luôn được gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên từng xã, thị trấn. Quy hoạch 20 xã, thị trấn là 20 khu vực làng xã chiến đấu, quy hoạch khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần, kỹ thuật, khu sơ tán, sở chỉ huy, trận địa các binh chủng và các điểm tựa, cụm điểm tựa phòng ngự cấp đại đội, trung đội phù hợp với phương án tác chiến đã được Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh  phê duyệt.  Năm 2011 chỉ đạo tổ chức diễn tập động viên quân dự bị làm điểm theo Chỉ thị 06/CT -BQP cho toàn quân, toàn quốc tham quan. Năm 2012 diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Năm 2014 diễn tập PCCCR - BVR, đều đạt Xuất sắc. Chỉ đạo cấp xã, thị trấn hàng năm có 4 xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ và 1 xã phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn hoặc phòng cháy chữa cháy rừng bảo vệ rừng, kết quả của các cuộc diễn tập đều đạt Giỏi và Xuất sắc. Đặc biệt, thông quá diễn tập đã nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và trình độ làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức quốc phòng của  cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân. Nâng cao trình độ, khả năng phối hợp sẵn sàng chiến đấu của LLVT với các lực lượng trong KVPT, thông qua đó điều chỉnh bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ sát thực tế.

 

Việc diễn tập khu vực phòng thủ của các đơn vị được diễn ra nghêm túc

 

Nhờ đẩy mạnh khu vực phòng thủ mà hiện nay ở trên địa bàn huyện có cơ quan Ban CHQS huyện với 20 Ban CHQS xã, thị trấn; 02 Ban CHQS cơ quan, tổ chức và 9 đơn vị tự vệ. Đây là lực lượng nòng cốt của LLVT địa phương, được xây dựng theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao.

 

Thanh Hương

Ngày đăng: 08/10/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*