GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN, THỂ THAO

 

- Số điện thoại cố định: 0211 3 830 562
- Địa chỉ Email: Vhtdttlapthach@vinhphuc.gov.vn  
         1. Giám đốc: HOÀNG MINH VIỆT
- Số điện thoại cố định: 0211 3 830 953
- Địa chỉ Email: Viethm@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
         2. Phó giám đốc: HOÀNG VĂN HẢI
- Số điện thoại: 0211 3 830 562
- Địa chỉ Email: haihv3@vinhphuc.gov.vn
- Lĩnh vực phụ trách:
+ Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;
+ Phụ trách cơ sở vật chất, nhà thi đấu, thư viện, sân vận động, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
+ Chịu trách nhiệm về nội dung khẩu hiệu, thiết kế, trang trí, bố cục, nội dung, hình thức trang trí khánh tiết hội nghị và các sự kiện.
  - Giúp Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác khi được phân công. Thay mặt Giám đốc khi được uỷ nhiệm ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và của cơ quan.
3. Phó giám đốc: VŨ ĐỨC CƯỜNG

- Số điện thoại: 0973211637

- Địa chỉ Email: cuongvd@vinhphuc.gov.vn

+  Phụ trách công tác tuyên truyền; công tác trang trí, khánh tiết các hội nghị và lễ hội.

+ Công tác truyền thanh cơ sở; Thi đua khen thưởng

+ Giúp Giám đốc tổ chức, chỉ đạo, thực hiện công tác khi được phân công. Thay mặt Giám đốc khi được uỷ nhiệm ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách và của cơ quan. 

           4. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm VHTT-TT:
         4.1.Chức năng:
          - Phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.
- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao và du lịch ở cơ sở.
- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hoá của nhân dân trên địa bàn.
4.2. Nhiệm vụ:
          - Căn cứ chương trình phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lập Thạch và phòng Văn hoá - Thông tin huyện Lập Thạch.
          - Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, đọc sách báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;
- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức cá nhân;
          - Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào, văn hoá- văn nghệ, thể dục, thể thao ở cơ sở;
          - Phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao;
- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống;
          - Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao và các hoạt động khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;
          - Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
            - Quản lý công chức, viên chức, tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật;
          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy – UBND huyện giao.
Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục