Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu về Xã Bàn Giản

 

1. ĐẢNG UỶ XÃ BÀN GIẢN

 

1.1. Bí thư Đảng ủy: NGUYỄN VĂN THIẾT

- Số điện thoại: 0979.905.156

- Địa chỉ Email: thietvn@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, HĐND

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: TRẦN THỊ HƯNG

- Số điện thoại: 0975.646.376

- Địa chỉ Email: hungtt2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể. 

 

2. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BÀN GIẢN

 

2.1. Chủ tịch: NGUYỄN VĂN THIẾT       

- Số điện thoại: 0979.905.156.

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

2.2.Phó chủ tịch: LÊ THANH THUỶ

          - Số điện thoại: 0979.080.573

- Địa chỉ Email: thuylt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chuyên trách Hội đồng nhân dân

 

3. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÀN GIẢN

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: ubndxabangian@gmai.com.vn

 

3.1. Chủ tịch: NGUYỄN HUY CƯƠNG

- Số điện thoại: 0934.518.333

- Địa chỉ Email: cuongnh@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung về lĩnh vực nhà nước

 

3.2. Phó chủ tịch: PHAN CÔNG CHUNG

         - Số điện thoại: 0989.578.665

          - Địa chỉ Email: chungpc@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế - Văn hoá – Xã hội

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục