GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Đồng Ích

 

- Số điện thoại: 02113 831219          

 - Địa chỉ Email: dongich@vinhphuc.gov.vn

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Nguyễn Chí Thanh

    - Chức vụ: Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã.

     - Số điện thoại: 0816.158.999

    - Địa chỉ Email: Nguyenchithanhubnddongich@gmai.com

    * Lĩnh vực phụ trách:

- Là người đứng đầu cấp ủy phụ trách chung mọi công việc. Có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị Đảng ủy, hội nghị BTV. Phân công giao nhiệm vụ cho các ủy viên trong BCH Đảng bộ.

- Trực tiếp chỉ đạo và là ng­ười chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương lãnh đạo của BTV, Nghị quyết của Đảng ủy, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cấp trên, trên cơ sở nguyên tắc dân chủ.

- Ký các văn bản, các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, của BTV ban hành và chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện.

    2. Đồng chí: Trần Việt Anh

    - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

     - Số điện thoại: 0977568863

    - Địa chỉ Email:

    * Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp chuyên trách công tác Đảng vụ, giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng ủy. Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo theo qui định. Giữ mối liên hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc.

- Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng bộ.

- Cùng Bí thư­ đảng ủy thực hiện công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ đ­ược Bí th­ư ủy quyền, cấp ủy phân công và cấp trên giao. Ký các văn bản theo thẩm quyền.

- Chỉ đạo theo dõi các hoạt động của MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã và các hoạt động của các chi bộ

3. Đồng chí: Trần Văn Đức

    - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0974.717.433

    - Địa chỉ Email: Ductranvanvp@gmail.com

    * Lĩnh vực phụ trách:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của Ủy ban nhân dân, chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 36 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; đồng thời cùng Ủy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân trước Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân huyện.

- Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực

- Quy hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và các lĩnh vực khác, thực hiện các chủ chương đầu tư và thực hiện quyết định đầu tư tất cả các chương trình dự án trên các lĩnh vực theo nghị quyết của HĐND xã.

- Công tác kế hoạch và đầu tư; quản lý, điều hành ngân sách; Đối ngoại; An ninh, quân sự quốc phòng địa phương; Công tác tổ chức và cán bộ, công chức, chính quyền địa phương; Cải cách hành chính; Đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo của tổ chức và công dân;

- Công tác quản lý xây dựng các công trình mục tiêu của xã.

4. Đồng chí: Tạ Kim Đồng 

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

   - Số điện thoại: 0986.207.809

    - Địa chỉ Email: Dongtk@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách:

- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dânxã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo các hoạt động thường xuyên của đại biểu Hội đồng nhân dân xã chuyên trách.

 - Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân xã phân công các Ban của Hội đồng nhân dân xã thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân xã; chỉ đạo Thư ký kỳ họp phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã hoàn chỉnh nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua để Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã ký chứng thực.

    - Đôn đốc, điều hòa hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội, chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã. Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan khối kinh tế, các cơ quan thông tấn báo chí.

    - Chỉ đạo giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Hội đồng nhân dân theo quy định.Giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân xã.

      5. Đồng chí: Triệu Đức Cảnh

    - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

   - Số điện thoại: 0978.074.025

    - Địa chỉ Email:

    * Nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực phụ trách:

-  Trực tiếp chỉ đạo, quản lý các lĩnh vực:

Giáo dục và đào tạo, Phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, tư pháp hộ tịch, Công chứng chứng thực, tuyên truyền giáo dục pháp luật, Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe nhân dân, Chính sách người có công; bảo trợ xã hội công tác từ thiện nhân đạo, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Văn hóa thể thao và du lịch, Hoạt động Thông tin – truyền thông, phát thanh, công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, Nội vụ tại trụ sở UBND xã, Tiếp nhận, chỉ đạo, giải quyết các đề nghị, kiến nghị, phản ánh của tổ chức và công dân.

- Quản lý và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, phát triển quỹ đất.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý xây dựng cơ bản các công trình dự án, chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực phân công.

 

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục