GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Tiên Lữ

- Số điện thoại: 02113. 830.318

- Địa chỉ Email: Tienlu@vinhphuc.gov.vn

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí: Khương Văn Hiền

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Số điện thoại: 0986308542

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách công tác đảng theo các quy định của đảng

+ Phụ trách công tác của HĐND theo Luật tổ chức chính quyền địa phương

2. Đồng chí: Đỗ Thanh Hải

- Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

- Số điện thoại: 0989652302

- Địa chỉ Email:

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách công tác đảng theo các quy định của đảng

+ Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng

3.  Đồng chí: Trần Mạnh Cường

- Chức vụ: Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân xã

- Số điện thoại: 0988944199

- Địa chỉ Email: .............................

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác của UBND xã theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương

4.  Đồng chí: Đào Quang Hà

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã

- Số điện thoại: 0368298338

- Địa chỉ Email: ...................

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách các công việc của UBND xã do Chủ tịch UBND xã phân công hoặc  ủy quyền

5.  Đồng chí: Nguyễn Hữu Hạnh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

- Số điện thoại: 0966647577

Địa chỉ Email: ......................

Lĩnh vực phụ trách:

+ Phụ trách các lĩnh vực theo Luật tổ chức Chính quyền địa phương quy định

+ Là đại biểu hoạt động chuyên trách, thực hiện các nhiệm vụ khi được chủ tịch HĐND xã phân công hoặc ủy quyền

Ngày đăng: 02/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục