GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu về xã Xuân Lôi

 - Số điện thoại: 0211830152

   - Địa chỉ Email:

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Trần Hùng Vượng

    - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

   - Số điện thoại:0971579668

    - Địa chỉ Email: vuongth@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công tác Đảng và chính quyền

          2. Đồng chí: Nguyễn Quốc Chiến

    - Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

          - Số điện thoại: 0918079416

    - Địa chỉ Email: chiennq@vinhphuc.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách: công tác Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

    3. Đồng chí: Đỗ Hữu Đạo

    - Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

    - Số điện thoại:  0974524216

    - Địa chỉ Email: ................

    - Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

    4. Đồng chí: Nguyễn Thiệu Nguyên

     - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

     - Số điện thoại: 0988622935

    - Địa chỉ Email: .....................

            - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách khối Kinh tế - Nông nghiệp

       

         5. Đồng chí: Nguyễn Thiệu Hà

    - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND xã

    - Số điện thoại: 0987190548

   - Địa chỉ Email: .....................

         - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hóa, xã hội

 

 

Ngày đăng: 02/08/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục