GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NN&PTNT

 

- Số điện thoại CĐ: 0211.3830.114

- Địa chỉ Email: nnptntlapthach@vinhphuc.gov.vn hoặc ntmlapthach@gmail.com

- Chức năng, nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về nông - lâm, thuỷ sản, định canh, định cư, kinh tế mới, kinh tế HTX, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

 

1. Trưởng phòng:  NGUYỄN VĂN THÁI

- Số điện thoại: 0211.3830.114

          - Địa chỉ Email: thainv3@vinhphuc.gov.vn

          - Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và điều hành mọi hoạt động của cơ quan theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện về công tác tham mưu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng được phân công. Là chủ tài khoản tài chính của phòng.

 

2. Phó trưởng phòng: NGUYỄN HUY LẬP

         - Số điện thoại: ...............

        - Địa chỉ Email: ...................@vinhphuc.gov.vn

         -  Lĩnh vực phụ trách: Trông trọt, chăn nuôi

 

3. Phó trưởng phòng: NGUYỄN VĂN TÁM

          - Số điện thoại: 0211.3830.114

          - Địa chỉ Email: tamnv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp trưởng phòng chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về một số mặt như sau:

+ Phụ trách quy hoạch phát triển thuỷ lợi, đảm bảo công tác tưới tiêu. Đề xuất phương án, biện pháp PCLB & TKCN, khắc phục hậu quả thiên tai về lũ lụt, bão, hạn hán, ngập úng, thuỷ sản, thuỷ lợi trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch phương án thống kê tổng hợp vào báo cáo theo quy định trên lĩnh vực mình phụ trách.

+ Giúp trưởng phòng thẩm định các dự án thuỷ lợi khi được phân công.

+ Trực tiếp quản lý việc khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn.

+ Khi được uỷ nhiệm, thay trưởng phòng ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Giúp trưởng phòng phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên báo cáo tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ mình phụ trách.

+ Dự các hội nghị khi được trưởng phòng phân công hoặc mời đích danh.

+ Giúp trưởng phòng tổ chức chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác khác khi được phân công.

+ Là Tổ trưởng Tổ giúp việc BCĐ xây dựng NTM huyện, có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

          + Phụ trách lĩnh vực chăn nuôi, thú y. Theo dõi tiến độ phát triển, chăn nuôi hàng năm về gia súc, gia cầm chuyển dịch cơ cấu ngành. Phát triển chăn nuôi, tham gia các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên lĩnh vực mình phụ trách, xây dựng kế hoạch phương án phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ trong chăn nuôi…

+ Phụ trách lĩnh vực trồng trọt. Theo dõi tình hình phát triển sản xuất, tham gia các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trên lĩnh vực trồng trọt, xây dựng kế hoạch, phương án phát triển sản xuất,…

          + Khi được uỷ nhiệm, thay trưởng phòng ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Giúp trưởng phòng phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thường xuyên báo cáo tiến độ kết quả thực hiện các nhiệm vụ mình phụ trách.

+ Dự các hội nghị khi được trưởng phòng phân công hoặc mời đích danh.

+ Giúp trưởng phòng tổ chức chỉ đạo, thực hiện một số mặt công tác khác khi được phân công.

 

Ngày đăng: 02/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục