GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

- Số điện thoại: 0211.3.830.402

- Địa chỉ Email: hoiphunulapthach@gmail.com

 

1. Chủ tịch Hội: NGUYỄN THỊ THANH HẢI

-  Chủ tịch Hội LHPN huyện Lập Thạch

- Số điện thoại: 0986.708.609

- Địa chỉ Email : nguyenthanhhailtvp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách chung ; phụ trách công tác thi đua khen thưởng.

 

2. Phó chủ tịch: ĐỖ THỊ KIM HẠNH

- Số điện thoại: 0974507106

- Địa chỉ Email :

            - Lĩnh vực phụ trách : Phụ trách công tác phong trào cơ sở.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện:

         3.1.Chức năng :

          - Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

          - Đoàn kết tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

          3.2. Nhiệm vụ :

          - Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

          - Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

          - Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

          - Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

          - Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

 

Ngày đăng: 16/12/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục