GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 - Số điện thoại: 02113830267

- Địa chỉ Email: congdoanlapthach@gmail.com

 

1. Chủ tịch: VŨ MINH TUẤN

- Chủ tịch LĐLĐ huyện   

- Số điện thoại:  0982216576

- Địa chỉ Email: ............................

-  Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo, điều hành hoạt động của LĐLĐ huyện

2. Phó chủ tịch: TRIỆU KIÊN TOÀN

- Số điện thoại: 0985434072

- Lĩnh vực phụ trách:CĐCS khối HCSN và khối Doanh nghiệp

3. Phó chủ tịchNGUYỄN HỒNG QUYẾT

- Số điện thoại: 0844669222

- Địa chỉ Email: ...................

- Lĩnh vực phụ trách: CĐCS khối Giáo dục

4. Chức năng và nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động huyện Lập Thạch:   

4.1. Chức năng

- Chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

- Tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

-Tổ chức, tuyên truyền giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

4.2. Nhiệm vụ:  

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiêm vụ của tổ chức Công đoàn. 

- Đại diện, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh và Nghị quyết đại hội Công đoàn huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia với các cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước huyện về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVLCĐ trong các cơ quan, doanh nghiệp. Tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

- Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

- Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hóa và nghề nghiệp cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể duc thể thao.

- Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các Công đoàn cơ sở; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Ngày đăng: 02/10/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục