GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

- Số điện thoại: 0211.3830.362

- Địa chỉ Email: vhttlapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1. Trưởng phòng: ĐỖ THỊ MAI HẠNH

- Số điện thoại: 02113.830.362

- Địa chỉ Email: hanhdtm3@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về các hoạt động của cơ quan.

2. Phó trưởng phòng: TRIỆU THỊ HOA

- Số điện thoại: 02113.830.362

- Địa chỉ Email: hoatt7@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện.

3. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện:

3.1. Chức năng:

- Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện.

- Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.

3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

-  Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch đài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh.

- Giúp UBND huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của UBND huyện.

- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; thông tin, truyền thông theo quyđịnh của pháp luật.

- Giúp UBND huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh; quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND xã, thị trấn;

- Tổ chức quản lý, kiểm tra, hướng dẫn hoạt động của các trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng; các đại lý bưu chính, viễn thông, internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch; bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện.

- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động vãn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; bưu chính, viễn thông và internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, quảng cáo, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; bưu chính, Quản lý tổ chức biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức và người lao động; quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao

​ 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục