GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

- Số điện thoại: 02113 830 123

- Địa chỉ Email: tckhlapthach@vinhphuc.gov.vn

- Chức năng nhiệm vụ:  Tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND về lĩnh vực Tài chính ngân sách, Kế Hoạch đầu tư.

1. Trưởng phòng: TRẦN TUẤN ANH

- Huyện ủy viên – Trưởng phòng Tài chính - KH.

- Địa chỉ Email: anhtt@vinhphuc.gov.vn

- Số điện thoại: 0988721067

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

 2. Phó Trưởng phòng: NGUYỄN MẠNH HÙNG

- Địa chỉ Email: hungnm8.@vinhphuc.gov.vn

- Số điện thoại: 0912826313

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách lĩnh vực Tài chính ngân sách, kiêm phụ trách kế toán ngân sách huyện.

3. Phó Trưởng phòng: DƯƠNG THÀNH QUYẾT

- Địa chỉ Email: quyetdt2@vinhphuc.gov.vn

- Số điện thoại: 0913222792.

- Lĩnh vực phụ trách: Kế hoạch đầu tư , phát triển KTXH, đăng ký kinh doanh.

4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng TC-KH:

          Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

          Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực chuyên nghành và các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, biện pháp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc cấp huyện, UBND cấp xã xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng trình UBND cấp huyện dự toán ngân sách cấp mình theo hướng dẫn của sở Tài chính.

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND cấp huyện; Lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND cấp huyện; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp huyện.

- Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã, lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã) báo cáo UBND cấp huyện để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

- Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp huyện. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện quản lý.

- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc cấp huyện quản lý theo quy định của Chính Phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND câp huyện quyết định theo quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu huỷ tài sản nhà nước.

- Quản lý nguồn kinh phí được uỷ quyền của cấp trên, quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Quản lý giá theo quy định của UBND cấp tỉnh; kiểm tra tra việc chấp hành niêm yết giá và bán giá theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luạt tài chính; giúp UBND cấp huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên đại bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn huyện ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn cấp huyện; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn cấp huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn; định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành có liên quan để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

        - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

 

Ngày đăng: 02/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục