GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ


 

- Số điện thoại: 02113830357

- Địa chỉ Email:

 

1. Chủ nhiệm: PHẠM THỊ THU HƯỜNG

- Uỷ viên BTV - Chủ nhiệm UBKT.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, trực tiếp phụ trách Đảng bộ: Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, Công ty lâm nghiệp Lập Thạch, Chi cục Thuế.

 

  2. Phó chủ nhiệm: NGUYỄN THỊ THẠCH

                 - Huyện ủy viên - Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

  - Lĩnh vực phụ trách:

  + Phụ trách các chi bộ: Công ty cổ phần thương mại miền núi, Toà án huyện, Kho bạc nhà nước huyện, trường THPT Ngô Gia Tự, trường Dân tộc nội trú và phụ trách các xã, thị trấn: Xuân Hoà, Quang Sơn, Thị trấn Lập Thạch, Bàn Giản, Đồng Ích, Hợp Lý, Bắc Bình, Liễn Sơn, thị trấn Hoa Sơn, Ngọc Mỹ;

  + Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, Đảng viên; thi hành kỷ luật trong Đảng và theo thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp.

  3. Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ:

  3.1.Chức năng:

              Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng tháng, sáu tháng; sơ kết tổng kết công tác kiểm tra giám sát theo quy định.

  3.2. Nhiệm vụ:

             - Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

             - Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỹ luật trong Đảng.

             - Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện Huyện ủy quản lý, tổ chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nghị quyết của cấp ủy, pháp luật của Nhà nước và phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương.

             - Giải quyết tố cáo tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Huyện ủy quản lý. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy không xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo dấu tên, mạo tên, phô tô chữ ký, không rõ địa chỉ và những tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, hay tố cáo lại nhưng không có tài liệu, chứng cứ mới. Những đơn tố cáo dấu tên, mạo tên có chứng cứ, nội dung cụ thể thì chuyển sang kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

             - Thông qua giải quyết tố cáo, bảo vệ tổ chức cá nhân làm đúng, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có sai phạm. Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm minh những trường hợp trù dập, trả thù người tố cáo, những trường hợp tố cáo không đúng, mang tính bịa đặt có dụng ý xấu.

             - Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo quy địn của Điều lệ Đảng, các quy định, quy trình, hướng dẫn của Trung ương.

             - Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và công tác tài chính của Văn phòng Huyện ủy.

             - Khi tiến hành công tác kiểm tra, giám sát có quyền yêu cầu tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra, giám sát; yêu cầu các tổ chức Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

             - Được quyền yêu cầu tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu vi phạm, trái với Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng vi phạm đạo đức, phẩm chất đảng viên; nếu tổ chức đảng và đảng viên không thực hiện thì báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

             - Qua công tác kiểm tra, giám sát và xem xét quyết định kỷ luật về Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có quyền đề nghị Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy yêu cầu tổ chức Đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật, thay đổi hình thức kỷ luật về chính quyền, đoàn thể đối với đảng viên; nếu tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không thực hiện thì Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáo Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy giải quyết và kiến nghị xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đó.

 

           - Được cử Ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ chuyên viên đến tổ chức đảng và  đơn vị, địa phương để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; được dự các cuộc họp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sat, công tác xây dựng đảng.

 

 

 

Ngày đăng: 02/09/2019
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục