GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

BAN QUẢN LÝ DAĐTXA và PTQĐ

 

          - Số điện thoại:………………………..

          - Địa chỉ:………………………….

:mail: qldalapthach@vinhphuc.gov.vn (hoặc: banqldalt@gmail.com)   

I. Các chức danh lãnh đạo:     

      1. Giám đốc: Ngô Tuấn Hạnh

          - Số điện thoại: 0968.125.125

- Địa chỉ mail: hanhnt4@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung và bộ phận Kế toán - Hành chính tổng hợp:

          + Quản lý về kế hoạch thu, tài chính hàng tháng, quý, năm của Ban theo chế độ hiện hành của pháp luật và nhà nước.

          + Công tác tổ chức, nhân sự, tiền lương, kế hoạch đào tạo, khen thưởng và kỷ luật đối với các cán bộ nhân viên trong Ban QLDA.

          + Trực tiếp ký kết, thanh lý các hợp đồng liên quan đến dự án; Là chủ tài khoản dự án và của Ban; Thanh toán vốn với Nhà thầu khi đã thực  hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

          + Quan hệ phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương về vấn đề liên quan đến Ban QLDA.

          + Phân công công việc cho các cán bộ, nhân viên, chuyên viên theo từng lĩnh vực, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ của các thành viên để phát huy hết khả năng cũng như năng suất làm việc của họ. Phụ trách công tác thi đua khen thưởng đối với cán bộ nhân viên trong Ban QLDA.

          + Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các thành viên trong Ban.

          + Trong quá trình điều hành, Giám Đốc ban có thể giao hoặc ủy quyền các nhiệm vụ khác cho các Phó Giám Đốc ban thực hiện.

2. Phó Giám Đốc: Vũ Tuấn Anh

- Số điện thoại: 0967.168.989

- Địa chỉ mail: AnhVT@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Bộ Phận Kế Hoạch Tổng Hợp

+ Phụ trách công tác:  Thực hiện các thủ tục lien quan đến công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn Nhà thầu, ký kết, thanh lý hợp đồng, các thủ tục trong quá trình thực hiện hợp đồng theo đúng quy định về trình tự thủ tục XDCB và quy trình hiện hành của nhà nước và pháp luật các dự án do Ban thực hiện đáp ứng được tiến độ yêu cầu.

+ Tổng hợp kết quả thực hiện của Ban theo định kỳ ( Tuần, Tháng, Quý, Cả năm)

3.  Phó Giám Đốc: Dương Hà Phú

- Số điện thoại: 0988.013.883

- Địa chỉ mail: PhuDT2@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách bộ phận Giải phóng mặt bằng và quản lý dự án.

+ Phụ trách công tác: Trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện công tác GPMB các dự án, công trình được UBND huyện giao tư khi thực hiện đầu tư đến khi bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư.

           Phối hợp thực hiện công tác bồi thường GPMB và tái định cư của dự án cụ thể như sau:

          + Thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường GPMB từ khi giao nhiệm vụ đến khi bàn giao và quyết toán kinh phí bồi thường GPMB.

          + Tham gia, phối hợp với địa phương (xã, thị trấn) và hội đồng bồi thường GPMB thực hiện việc kiểm đếm, kê khai, tính toán, lập hồ sơ phương án bồi thường GPMB trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi trả tiền bồi thường GPMB các công trình theo trình tự về thực hiện công tác bồi thường GPMB - Tái định cư theo quy định hiện hành.

          + Giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh, các đề nghị, khiếu nại của các đối tượng liên quan đến việc bồi thường GPMB theo thẩm quyền.

          - Quản lý dự án công trình xây dựng kể từ khi có Quyết định phê duyệt dự án đến khi hoàn thành kết thúc thời gian bảo hành theo quy định.

          - Kiểm tra đôn đốc các Nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế thực hiện các nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết và các điều khoản cam kết với Chủ đầu tư đảm bảo công trình triển khai thi công và hoàn thành đúng theo trình tự, tiêu chuẩn, thiết kế, phù hợp với thực tế và hiệu quả đầu tư của dự án.

          - Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công theo thẩm quyền, tổng hợp các kiến nghị đóng góp liên quan đến công trình, báo cáo lãnh đạo xem xét giải quyết. Tham mưu giúp lãnh đạo điều hành, tổ chức, kiểm tra, soát xét hồ sơ thiết kế, hồ sơ nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu công trình, tổ chức nghiệm thu, đánh giá chất lượng, kỹ thuật tiến độ công trình để có biện pháp chỉ đạo thực hiện.

          Ngoài các nhiệm vụ trên Phó Trưởng ban sẽ trực tiếp thực hiện các công việc giao dịch hành chính hàng ngày của Ban; Giải quyết các công việc trong kế hoạch khi được trưởng Ban ủy quyền; Trực tiếp thực hiện triển khai kế hoạch các dự án đầu tư xây dựng cơ bản được UBND huyện và Trưởng Ban giao từ khi chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thức đầu tư; Chịu trách nhiệm trước Pháp luật, Chủ tịch UBND huyện và Trưởng Ban về công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện  :

          - Ban có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc quản lý các công trình xây dựng cơ bản do UBND huyện làm Chủ đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao cho Ban thực hiện.

          - Ban QLDA đầu tư xây dựng,  có trách nhiệm thực hiện phần việc từ khâu nghiên cứu hồ sơ, chuẩn bị mặt bằng, xây dựng phương án đấu thầu, mời thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư; Triển khai thực hiện dự án, quản lý, đôn đốc, giám sát thi công, nghiệm thu lập báo cáo quyết toán công trình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

           - Quản lý một số công trình khác khi có hợp đồng kinh tế và được UBND huyện đồng ý. Trực tiếp ký hợp đồng thuê tư vấn giám sát đối với các công trình do UBND huyện là Chủ đầu tư theo yêu cầu của UBND huyện.

           - Tham gia là thành viên tổ tư vấn thẩm tra quyết toán các công trình XDCB thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND huyện.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện ủy - UBND huyện giao cho./.

Ngày đăng: 10/01/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục