Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG Y TẾ

 

- Số điện thoại:

- Địa chỉ Email: ytelapthach@vinhphuc.gov.vn

 

1. Trưởng phòng: TRẦN MẠNH DŨNG

- Số điện thoại: 0913318458

- Địa chỉ Email: dungtm@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

* Phó Trưởng phòng: không có

2. Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Y tế:

          2.1. Chức năng:

- Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.

- Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tồ chức, biên chế và hoạt động của Ưỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

 

2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

          - Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; Đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.

          - Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chổng dịch bệnh; dân số- kế hoạch hoá gia đình; An toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bàn quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.

- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác đo ủy ban nhân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục