Giới thiệu các tổ chức

Giới thiệu xã Liễn Sơn

1. Đảng ủy xã Liễn Sơn:

1.1. Bí thư Đảng ủy: NGUYỄN VĂN LƯƠNG   

- Số điện thoại: 0989741154.

- Địa chỉ Email: luongnv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng

 

1.2. Phó Bí thư thường trực: LƯU THẾ BẰNG

- Số điện thoại: 0985797608

- Địa chỉ Email: banglt@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, Đoàn thể.

 

2. Hội đồng nhân dân xã Liễn Sơn

 

2.1. Chủ tịch NGUYỄN VĂN LƯƠNG

- Số điện thoại: 0989741154.

- Địa chỉ Email: luongnv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

2.2.Phó chủ tịch: ĐỖ XUÂN THÁI

- Số điện thoại: 0988943038

- Địa chỉ Email: thaidx@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thường trực Hội đồng nhân dân

 

3. UBND xã Liễn Sơn

 

- Số điện thoại: 02113831114

- Địa chỉ Email: lienson@vinhphuc.gov.vn

 

3.1. Chủ tịch: HÀ SỸ HÒA

- Số điện thoại: 0988928924

- Địa chỉ Email: hoahs@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Quản lý chung về lĩnh vực nhà nước

 

3.2. Phó chủ tịch: HÀ THẾ LUÂN

- Số điện thoại: 0983423289

- Địa chỉ Email: hatl@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế

 

3.3. Phó chủ tịch: NGUYỄN VĂN PHÚ

- Số điện thoại: 0985703910

- Địa chỉ Email: phunv@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Văn hoá

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục