GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

- Số điện thoại CĐ: 02113.830.148

- Địa chỉ Email: ccthalapthach@gmail.com

 

1. Chi cục trưởng: NGUYỄN TRUNG TRỤ

- Số điện thoại DĐ: 0983.544.497.

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung công việc của cơ quan.

2. Phó chi cục Trưởng: BÙI QUANG TUÂN

- Số điện thoại CĐ: 02113.630.392

- Lĩnh vực phụ trách: Giải quyết khiếu nại tố cáo.

3. Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục thi hành án dân sự huyện :

- Thi hành các bản án, quyết định của toà án; giải quyết KNTC về THADS.

- Quản lý công chức,cơ sở vật chất,kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan THADS cấp tỉnh; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan THADS cấp tỉnh.

- Lập hồ sơ đề nghị xét, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; giúp UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 1,2 Điều 174 Luật THADS; báo cáo công tác thi hành dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục