GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu Thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 021138304

- Địa chỉ Email: Hanhvpubtt@gmail.com

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Minh

- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND thị trấn

- Số điện thoại: 0985511968

- Địa chỉ Email: Minhnv8@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy và HĐND

2. Đồng chí: Nguyễn Quang Mận

- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn

- Số điện thoại: 0914281785

- Địa chỉ Email: Mannq@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng - Phụ trách Chính quyền

3. Đồng chí: Nguyễn Công Tuấn

- PBT Thường trực Đảng ủy

- Số điện thoại: 0986881313

- Địa chỉ Email: Tuannc@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Đảng, đoàn thể

4. Đồng chí: Ngô Ngọc Hải

- PCT HĐND thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 0982108780

- Địa chỉ Email: Hainn@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: HĐND thị trấn Lập Thạch

   5. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Anh

- Phó Chủ tịch UBND thị trấn

- Số điện thoại: 0356716022

- Địa chỉ Email: .............@vinhphuc.gov.vn

 - Lĩnh vực phụ trách: UBND thị trấn Lập Thạch

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục