GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu Thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 021138304

- Địa chỉ Email: Hanhvpubtt@gmail.com

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Minh

- Bí thư Đảng ủy thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 0985511968

- Địa chỉ Email: Minhnv8@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy thị trấn Lập Thạch

2. Đồng chí: Nguyễn Quang Mận

- Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 0914281785

- Địa chỉ Email: Mannq@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: UBND thị trấn Lập Thạch

3. Đồng chí: Nguyễn Công Tuấn

- PBT Thường trực Đảng ủy – Chủ tịch HĐND thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 0986881313

- Địa chỉ Email: Tuannc@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: HĐND thị trấn Lập Thạch

4. Đồng chí: Ngô Ngọc Hải

- PCT HĐND thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 0982108780

- Địa chỉ Email: Hainn@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: HĐND thị trấn Lập Thạch

   5. Đồng chí: Dương Đức Lộc

- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lập Thạch

- Số điện thoại: 0985925324

- Địa chỉ Email: Locdd@vinhphuc.gov.vn

 

- Lĩnh vực phụ trách: UBND thị trấn Lập Thạch

 

 

Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục