GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY


           I. THÔNG TIN CHUNG:

- Ban Dân vận Huyện ủy

- Địa chỉ: Thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Số điện thoại: 02113.830.734

- Địa chỉ Email: bandanvanhult@gmail.com

           II. LÃNH ĐẠO BAN        

           1. Đồng chí Nguyễn Thiệu Huy – UV BTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

              - Số điện thoại: 02113.830.734

- Địa chỉ Email: bandanvanhult@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo mọi hoạt động của Ban dân vận; chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy về các hoạt động của Ban. Chủ trì các hội nghị lãnh đạo Ban; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Ban; phân công phó ban và chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đề xuất các nội dung chương trình, các vấn đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ công tác của Ban để cán bộ chuyên viên trong Ban thảo luận, quyết định. Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, các hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến của Ban. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban, chỉ đạo công tác tôn giáo huyện; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ huyện; Trực tiếp phụ trách công tác dân vận của hệ thống chính trị (cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang). Trực tiếp phụ trách công tác dân vận các chi bộ cơ quan hành chính sự nghiệp của Đảng bộ huyện; quy chế phối hợp về công tác dân vận của Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan liên quan.

2. Đồng chí Đỗ Ngọc Quý – Phó trưởng ban.

- Số điện thoại: 02113.830.734

- Địa chỉ Email: .........................@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Thay mặt đồng chí trưởng ban giải quyết công việc của Ban khi được ủy quyền. Báo cáo công việc cụ thể đã giải quyết với trưởng ban. Trực tiếp phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo; trực tiếp ký các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

3. Đồng chí Đỗ Thị Kim Liên – Phó trưởng ban.

- Số điện thoại: 02113.830.734

- Địa chỉ Email: kimlienhult@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động chung của Ban Dân vận Huyện uỷ, theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban. Trực tiếp phụ trách Quy chế dân chủ ở cơ sở, khối dân vận cơ sở; khối đoàn thể, các tổ chức xã hội nghề nghiệp; trực tiếp ký các báo cáo tháng, quý, các báo cáo chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp phụ trách các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện.

  III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN DÂN VẬN

              1- Chức năng

  Là cơ quan tham mưu của huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là ban thường vụ, thường trực huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của huyện uỷ.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất :

 a) Những chủ trương, giảp pháp về công tác dân vận của huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ về công tác dân vận.

b) Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho huyện uỷ, ban thường vụ huyện uỷ.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát :

a) Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ về công tác dân vận.

b) Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ huyện.

2.3- Thẩm định, thẩm tra :

a) Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình ban thường vụ, huyện uỷ.

b) Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện.

2.4- Phối hợp :

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận.

b) Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ, huyện uỷ.

c) Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

d) Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện uỷ.    

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao :

a) Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

b) Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

c) Là cơ quan thường trực ban chỉ đạo về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

            d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao.

 

 

 

Ngày đăng: 02/10/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục