GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

BTG

 

          - Số điện thoại cơ quan: 02113 830 580

          - Địa chỉ Email:  BTGHULapThach@vinhphuc.gov.vn

             1. Trưởng ban:  PHÙNG THẾ HẢI

- UV BTV - Trưởng ban Tuyên giáo;

- Số điện thoại :  02113 830 580

- Địa chỉ Email : ..................@vinhphuc.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước cấp uỷ huyện và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi công việc của Ban theo chức năng, nhiệm vụ quy định. Trực tiếp phụ trách công tác lịch sử Đảng; Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

           2. Phó Trưởng ban: LƯU THỊ CHI LAN

           - Số điện thoại: ................

           - Địa chỉ Email : 

           - Lĩnh vực phụ trách: phụ trách công tác Tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

           3. Phó Trưởng ban: 

- Số điện thoại : 0986.895.365

- Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác Khoa giáo, công tác Dư luận xã hội của huyện.

           4. Chức năng, nhiệm vụ của Ban tuyên giáo

4.1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và tổng kết về các lĩnh vực: Tuyên truyền, Khoa giáo, Văn hóa văn nghệ, Lịch sử Đảng và Giáo dục lý luận chính trị; nắm bắt dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; là cơ quan Thường trực bộ phận giúp việc cấp ủy thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biên tập, xuất bản Bản tin Lập Thạch và các nhiệm vụ khác do cấp ủy phân công.

4.2. Nhiệm vụ:

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận xã hội, tổng hợp báo cáo kịp thời với cấp uỷ và cơ quan quản lý cấp trên theo định kỳ hoặc đột xuất; tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch của cấp uỷ về học tập Nghị quyết, tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng; hướng dẫn kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp theo kế hoạch.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục theo sự chỉ đạo của cấp uỷ và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Thường trực Huyện ủy. Xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền phù hợp với địa phương, tổ chức quản lý nội dung và hướng dẫn, kiểm tra công tác tuyên giáo ở các chi, đảng bộ cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị phát trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn huyện.

- Giúp cấp uỷ kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, các hoạt động khoa học- công nghệ và môi trường trên địa bàn huyện.

- Xây dựng kế hoạch sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ huyện; hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các ngành trên địa bàn huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử chi, đảng bộ, lịch sử ngành làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (và các cấp trên khi có yêu cầu) về những nội dung công tác thuộc nhiệm vụ Ban Tuyên giáo đảm nhận.

 

 

 Ngày đăng: 02/07/2014
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục