GIỚI THIỆU CÁC TỔ CHỨC

Giới thiệu thị trấn Hoa Sơn

Ủy ban nhân dân thị trấn Hoa Sơn

- Số điện thoại: 02113637655

- Địa chỉ Email: HoaSon@.gov.vn.

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã. 

II. Các đồng chí lãnh đạo:

    1. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Nghĩa

    - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND TT

          - Số điện thoại:. 0964544555

    - Địa chỉ Email:  NghiaNN1@.gov.vn

    - Lĩnh vực phụ trách:…Đảng ủy – UBND TT

    2. Đồng chí: Nguyễn Thanh Long

    - Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND TT

   - Số điện thoại:…0989343720

    - Địa chỉ Email:…………………………

    - Lĩnh vực phụ trách: Hội đồng nhân dân thị trấn

      3. Đồng chí: Nguyễn Chí Công

    - Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

    - Số điện thoại: 0985797605.

    - Địa chỉ Email:……………………………

    - Lĩnh vực phụ trách: Đảng ủy thị trấn

    4. Đồng chí: Chu Văn Thu

    - Chức vụ: Phó chủ tịch UBND  thị trấn

     - Số điện thoại: .................

    - Địa chỉ Email: ….......@.gov.vn.

          - Lĩnh vực phụ trách: UBND thị trấn

 

Ngày đăng: 02/07/2020
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục