Ủy ban nhân dân huyên
Tin kinh tế

Lập Thạch huy động nguồn lực xây dựng NTM 27/11/2018

Là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song, bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, Lập Thạch có 17/18 xã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu c...