XỬ PHẠT

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Đặng Ngọc Sơn - Quang Sơn (05/10/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính - Đặng Ngọc Sơn - Quang Sơn...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Covid -Nguyễn Thị Thảo - Sơn Đông (bản chuẩn) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Covid -Nguyễn Thị Thảo - Sơn Đông (bản chuẩn)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Lưu Kim Sơn - Liên Hòa) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Lưu Kim Sơn - Liên Hòa)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Tiến Dũng - Xuân Hòa) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Tiến Dũng - Xuân Hòa)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Bùi Văn Thoại - Đức Bác - Sông Lô) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Bùi Văn Thoại - Đức Bác - Sông Lô)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Bàng Văn Yên - Yên Dương - Tam Đảo) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Bàng Văn Yên - Yên Dương - Tam Đảo)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Lưu Kim Nhung - Thị trấn Lập Thạch) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Lưu Kim Nhung - Thị trấn Lập Thạch)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Trần Việt Trường - Thị trấn Lập Thạch) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Trần Việt Trường - Thị trấn Lập Thạch)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Văn Mười - Vân Trục) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Văn Mười - Vân Trục)...

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Thế Luyện - Ngọc Mỹ) (17/09/2021)

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Nguyễn Thế Luyện - Ngọc Mỹ)...