VĂN BẢN QPPL

Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu (SG) (14/10/2021)

Thông tư quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu (SG)...

Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19 (07/10/2021)

Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID 19...

Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp (27/08/2021)

Thông tư số 04/2021/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của...

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (24/08/2021)

Quyết định Ban hành Quy định về Quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông tư số 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/BCT quy định về thực hiện giá điện (19/08/2021)

Thông tư số 06/2021/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/BCT quy định về thực hiện giá điện...

Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới (03/08/2021)

Nghị quyết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới...

Nghị quyết Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C (03/08/2021)

Nghị quyết Bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C...

Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C (03/08/2021)

Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C...

Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/08/2021)

Nghị quyết Quy định các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (19/08/2021)

Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...