VĂN BẢN QPPL

Quy định quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (01/03/2022)

Quy định quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

NGHỊ ĐỊNH:Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (23/03/2022)

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo từng chức danh đối với hành vi vi phạ...

Nghị định số 138/2021/NĐ-CP của Chính phủ (15/02/2022)

Quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính...

Nghị định số 135/2021/NĐ-CP của Chính phủ (15/02/2022)

Quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính...

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán (15/02/2022)

Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán...

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường (15/02/2022)

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường...

Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài Chính (15/02/2022)

Thông tư số 117/2021/TT-BTC ngày 22/12/2021 của Bộ Tài Chính...

Nghị quyết về HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 (21/12/2021)

Nghị quyết về HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022...

Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh (21/12/2021)

Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh...

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (30/12/2021)

Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ: Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn...