VĂN BẢN QPPL

Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú số 68/2020/QH14 (27/07/2021)

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Luật cư trú số 68/2020/QH14 (27/07/2021)

Luật này quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 (26/07/2021)

Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (23/07/2021)

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (23/07/2021)

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo...

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành (23/07/2021)

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành...

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về Quy định sửa đổi, bổ sung môt số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2021 (15/07/2021)

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP về Quy định sửa đổi, bổ sung môt số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2021...

Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng (13/07/2021)

Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng...

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (06/07/2021)

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư...

Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc (11/06/2021)

Quyết định Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Vĩnh Phúc...