KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (04/06/2021)

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...