KHEN THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo năm 2020 (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo năm 2020...

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện mô hình “Thôn vận tải thủy với văn hóa giao thông” (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện mô hình “Thôn vận tải thủy với văn hóa giao thông”...

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021...

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Giấy khen cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2020 (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 32 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa năm 2020...

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 5 năm “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021 (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 5 năm “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021...

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 40 tập thể và 69 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (08/07/2021)

.,Tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 5 năm “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021 (04/06/2021)

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào 5 năm “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V, giai đoạn 2016-2021...