KHEN THƯỞNG

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021 (04/03/2022)

,/Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2021...

Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022 (04/03/2022)

,/Về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022...

Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án cấp CCCD gắn chíp điện tử và Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (04/03/2022)

/,Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án cấp CCCD gắn chíp điện tử và Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2021 (04/03/2022)

/,Về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021 (24/12/2021)

,/QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021 (20/12/2021)

,.QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021 (20/12/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc Trường Phổ thông THCS Dân tộc Nội trú và Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc Trường Phổ thông THCS Dân tộc Nội trú và Trung tâm GDNN-GDTX huyện đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc tặng Giấy khen cho các cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021...

QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021 (09/11/2021)

.,QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục & Đào tạo đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021...