THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chỉ thị số 08-CT-UBND (18/01/2021)

Chir thị về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT......

Chỉ thị của Ban bí thư (12/01/2021)

Chỉ thị của Ban bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021...

Văn bản tuyên truyền về lở mồm, long móng (08/01/2021)

Văn bản tuyên truyền về lở mồm, long móng......

Về việc thực hiện Công điện số 1699-CĐ-TTg (08/01/2021)

Về việc thực hiện Công điện số 1699-CĐ-TTg......

Tuyên truyền nâng cáo nhận thức và phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 (07/01/2021)

Tuyên truyền nâng cáo nhận thức và phổ biến kiến thức an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025......

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - Kỳ 3: Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động (06/01/2021)

Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - Kỳ 3: Quốc hội tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động......

Tuyên truyền về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ (30/12/2020)

Tuyên truyền về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ......

Tuyên truyền về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ (30/12/2020)

Tuyên truyền về hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Nghị quyết, Quyết định của Chính phủ......

Hướng dẫn việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động khóa khăn do đại dịch COvid 19 (25/12/2020)

Hướng dẫn việc lập hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động khóa khăn do đại dịch COvid 19......

Truyên truyền về tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ (24/12/2020)

Truyên truyền về tăng cường thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ...