THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công an huyện Lập Thạch thấm nhuần lời Bác dạy, vì nhân dân phục vụ (20/11/2018)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công an huyện Lập Thạch đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ......

Các văn bản cải cách thủ tục hành chính (30/10/2018)

Văn bản cải cách hành chính huyện Lập Thạch năm 2018...

Tăng cường truyền thông về các kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống, hành vi xâm hại trẻ em năm 2018 (06/11/2018)

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, khẳng định vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và mọi người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em......

Một số chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ biển đảo trong tình hình mới (11/07/2018)

Trước vấn đề Biển Đông, Đảng ta kiên trì với chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình...

Châu bản triều Nguyễn những chứng cứ lịch sử - pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng sa và Trường sa (07/05/2018)

Qua nghiên cứu 18 tờ Châu bản kết hợp với những tư liệu lịch sử đương thời, có thể thấy, từ thế kỷ XVII......

Một số lưu ý trong công tác truyền thông, giáo dục về biển đảo (07/09/2018)

Vấn đề Biển Đông từ trước đến nay vốn là một vấn đề rất lớn, rất phức tạp và nhạy cảm. Nó là vấn đề đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Pháp lý, Chính trị, Kinh tế, Khoa học, An ninh, Quốc phòng, Ngoại giao…...

Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng ở Việt Nam hiện nay (23/07/2018)

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với người có công......

Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh (10/10/2018)

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh......

Tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân PCCC và tháng an toàn về PCCC (12/10/2018)

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với công tác PCCC.....

Nội dung tuyên truyền về ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2018 (12/10/2018)

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy......

  • Video
  • Photo
 

 Error

 
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.

Error Details:
[UnsafeControlException: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type SharePointHello.WPPoll.WPPoll, SharePointHello, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=d4b4ec2391076500 could not be found or it is not registered as safe.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)