• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Tin kinh tế

Lập Thạch huy động nguồn lực xây dựng NTM 27/11/2018

Là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, song, bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay, Lập Thạch có 17/18 xã đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu c...

HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Hội CCB huyện Lập Thạch làm theo lời Bác 08/11/2018

Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Lập Thạch luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu”......

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công an huyện Lập Thạch thấm nhuần lời Bác dạy, vì nhân dân phục vụ 20/11/2018

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Công an huyện Lập Thạch đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và mỗi cán bộ......

GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT

Những tấm lòng thiện nguyện 05/12/2018

"Cho đi không cần nhận lại, miễn sao thấy mọi người cùng hạnh phúc" - đó là mục đích hoạt động của Hội từ thiện Sông Lô - Lập Thạch trong những năm qua......